Najem avtodomov, osnovna stran
 
Izbirate lahko med tremi avtodomi za najemSplošmi pogoji anjema avtodomaNovosti o avtodomih in njihovem najemuKako in kje prevzeti anjeti avtodomZa vsa vprašanja o najemu avtodoma nam poščjite sporočilo
 
Vse o avtodomu Adria
  Adria S 680 SPL  
 
Avtodom za najem Auto Roller 2
  Auto Roller 2  
 
Vse o avtodomu Benimar s 7 ležišči
  Benimar Sport 690  
 
Najem plovila Adria
  Adria 790  
   
  Splošni pogoji najema avtodoma | Splošni pogoji najema plovila
 
  Splošni pogoji najema avtodoma:
   
 

Pogoji najema:

1. Avtodom lahko najame oseba, ki:
- se izkaže s vsaj dvema (2) osebnima dokumentoma in kreditno kartico (oz predloži veljaven: 1. OSEBNI DOKUMENT S SLIKO 2. VOZNIŠKO DOVOLJENJE 3. KREDITNO KARTICO (tudi ob dokupu 100 % zavarovanja, zaradi prometnih prekrškov in suma sodelovanja pri tatvini),
- je starejša od 23 let,
- ima najmanj 3 leta veljavno vozniško dovoljenje,
- je redno zaposlena,
- ni bila nikoli obsojena, ali ni bila, niti ni v postopku zaradi kaznivih dejanj,
- je izkušen voznik
- se zaveže, da bo ravnal kot dober gospodar in s podpisom pogodbe izjavlja, da je dal najemodajalcu popolnoma točne podatke.
Najem avtodomov za prvomajske praznike: minimalen najem 10 dni po ceniku visoke sezone najema, plačate 10, dobite 13 dni.
V avtodomih je kajenje strogo prepovedano, v primeru kajenja v avtodomu je kazen 200 €, ki se brezpogojno odbijejo od varščine.

2.
Najemnik ne sme dati vozila v podnajem ali v uporabo drugi osebi. Z vozilom sme upravljati zgolj oseba, ki je navedena v pogodbi. Najemnik mora upoštevati cestnoprometne predpise, sicer v primeru morebitne nesreče nastopijo dodatne težave z zavarovalnico, ki bodo v tem primeru izključno breme najemnika tudi kadarkoli v prihodnosti. Najemodajalec ima pravico terjati najemnika za povzročene kazni ali stroške prometnih nesreč in zavarovalnic, ki jih je povzročil najemnik v času najema vozila. Kazni in stroški lahko nastanejo tudi po najemu zato ima najemodajalec pravico terjati najemnika tudi do 2 leti po najemu. Morebitne kazni za cestnoprometne prekrške gredo izključno v breme najemnika (tudi v primeru, ko kazen prispe po pošti, po vrnitvi avtodoma najemodajalcu).

3.
V avtodome je dovoljeno pripeljati domače živalce ob doplačilu za čiščenje v znesku 25€.

Zavarovanje vozila:

1. Vozilo je kasko zavarovano z 1 % odbitne franšize,v katerega je vključena tudi asistenca, poleg te je pa še Fiat-ova asistenca. Obe asistenci veljata v celotnem območju EU. V primeru nezgode, ki se krije iz naše zavarovalne police, najemnik krije škodo odbitne franšize in izgubo bonusa. V kolikor se pri vozniku (najemniku) v primeru nesreče ugotovi vinjenost ali velika malomarnost, kasko zavarovanje ne velja in gredo vsi stroški popravila, ki jih zavarovalnica najemodajalcu ne krije, v celoti v breme najemnika (tudi izguba dohodka, bonusa, ipd., ki ga utrpi najemodajalec).

2
. Ob prevzemu vozila najemnik deponira obvezno kavcijo v višini  700 €, za kritje morebitnih stroškov: odbitne franšize v primeru nezgode, manjših poškodb, ki ne presegajo višine odbitne franšize, zamude pri vračilu vozila, stroške morebitnega čiščenja in goriva, poškodbe opreme in inventarja, ki jih kasko zavarovanje ne vključuje. Kavcija je plačljiva v gotovini na dan prevzema.

3
. Kavcija se v celoti vrne, če so izpolnjeni naslednji pogoji: Vozilo je vrnjeno v brezhibnem stanju (v primeru kraje vozila se kavcija ne vrne), in s polnim rezervoarjem goriva. Pogoj je tudi, da v vozilu vse naprave delujejo in da je vozilo vrnjeno v dogovorjenem roku na dogovorjen kraj. Vsaka poškodba se obračuna posebej. Pri poškodbi se upoštevajo vsi stroški odprave napak, tako tudi časovni in potni.
 
Stroški v primeru zamude z vračilom (brez pisnega soglasja najemodajalca):

1 do 5 ur 170  €
6 do 12 ur 240  €
več kot 12 ur zapade celotna varščina
več kot 24 ur dodatno 200 €  za vsak nadaljnji dan in kazenska odgovornost, zapade celotna varščina

V primeru, da kavcija ne bi zadoščala za odpravo ugotovljenih napak, ima najemodajalec pravico zahtevati doplačilo. Vračilo varščine se zadrži do razrešitve ugotovljenih napak.

 Odpoved najema avtodoma

1. Najemnik ima pravico do pisne odpovedi najema avtodoma. V tem primeru ima najemodajalec pravico do povračila
odpovedi najema avtodoma, katerega znesek je odvisen od časa predložitve najemnikove odpovedi.

2. Povračilo odpovedi najema avtodoma je sestavljen iz stroška odpovedi v višini 50 EUR in zneska, ki je odvisen od
dneva odpovedi najema:
- če je najem odpovedan do 20 dni pred začetkom najemnega obdobja - 30% vrednosti akontacije.
- če je najem odpovedan do 10 dni pred začetkom najemnega obdobja - 50% vrednosti akontacije.
- če je najem odpovedan manj kot 10 dni pred dnevom začetka najemnega obdobja - 100% vrednosti akontacije.

3. V primeru, da najemnik ne prevzame avtodoma, se to smatra kot odpoved po začetku trajanja najema avtodoma in si najemodajalec pridržuje pravico do zadržanja celotnega zneska najema avtodoma.

4. Če najemnik na lastno željo prekine potovanje prej kot je določeno v pogodbi, mu najemodajalec ob vrnitvi ni dolžan povrniti zneska najema za preostanek trajanja najema avtodoma.

Okvara vozila (motorja) na poti:
V primeru, da je avtodom vozen in večji del funkcij deluje, je najemnik opozorjen, da ima možnost napako odpraviti in po predhodnem soglasju mu Najem in izposoja avtodomov s.p. vrne stroške. V primeru okvare vozila (ne notranje opreme), najemnik poskrbi za odpravo napake na najbližjem usposobljenem servisu in nemudoma obvesti Najem in izposoja avtodomov s.p.  Najemodajalec ni dolžan povrniti stroškov popravil in drugih stroškov, v kolikor se nedvomno ugotovi, da je do okvare prišlo na samem potovanju, po krivdi najemnika. Najemnik mora v takem primeru ravnati, kot da je na poti s svojim vozilom. Najemnik mora najemodajalca takoj obvestiti o napaki ali prometni nezgodi. Najemodajalec se v primeru okvare avtodoma  ne obvezuje nadomestiti vozila z nadomestnim, niti ne krije nobenih stroškov, ki bi jih zaradi tega imel najemnik, niti ne vrača denarja, temveč omogoči najemniku nadomestni termin, ko je avtodom popravljen in na voljo. Najemnik se s podpisom pogodbe odpoveduje kakršnemukoli zahtevku.

Prevzem in vračilo vozila:
Ob prevzemu in vračilu vozila stranki pregledata vozilo in podpišeta stanje izdanega vozila. Enako storita ob vračilu vozila. Ob prevzemu vozila se stranki predstavi delovanje naprav v vozilu in opozori na posebnosti pri vožnji in uporabi. Ob prevzemu vozila se sklene najemna pogodba (katere sestavni del so tudi ti splošni pogoji najema). Vozilo prevzamete s polnim tankom  goriva in ga v enakem stanju tudi vrnete, v nasprotnem primeru se razlika odšteje od varščine.

Postopek v primeru nesreče ali kraje vozila ali suma zlorab:
V zgoraj naštetih primerih (v kolikor je le mogoče) najemnik najprej poskrbi za prvo pomoč udeležencev. Nemudoma obvesti najemodajalca in policijo, da se dogovorijo o nadaljnjem postopku. Obvezno mora biti narejen policijski zapisnik! V primeru suma, da je do nesreče prišlo zaradi malomarnosti, ipd., najemnik krije sam vse stroške, ki jih utrpi najemodajalec, tudi poslovno škodo. 

Zimska oprema, prekrški, zimska uporaba 

1. Vsa vozila so opremljena v skladu z zakonom, torej razen izjemoma, nimajo zimskih pnevmatik, imajo pa dobre gume in verige za pogonska kolesa. Preden odide na pot, mora najemnik sam preveriti, če katera od tujih držav v katere bo potoval, zahteva več od opreme, kakor predpisi v R. Sloveniji. Za vso morebitno škodo ali prekrške bo odgovarjal najemnik sam. (na primer : na Finskem ne velja zavarovanje pozimi, če na vozilu ni zimskih gum, ipd.). Najemnik odgovarja, tudi za vso škodo, ki bi jo lahko povzročila »zmrzal« v vozilu, torej, kadar je voda v kateremkoli tanku v vozilu, temperatura v vozilu ne sme pasti pod 5 °C, sicer lahko nastane škoda, ki jo je dolžan poravnati najemnik.

2. Najemnik naj prebere in upošteva vsa navodila najemodajalca, proizvajalca, splošne pogoje, navodila varnostnih organov, serviserjev, ipd., sicer odgovarja za škodo.

Najem avtodoma za počitnice na Hrvaškem

1."Najemnik xxxx yyyy je izrecno seznanjen o Zakonu o spremembah Zakona o gostinski dejavnosti (Zakon o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti) sprejetem 1. aprila 2009, veljavnim od maja 2009 po katerem je kampiranje (to v skrajnem primeru pomeni tudi preprosto prenočevanje v avtodomu ali vsako parkiranje avtodoma izven parkiranju namenjenega prostora) izven kampov na Hrvaškem prekršek, ki se kaznuje z denarno kaznijo. Če gre za tovrstno nedovoljeno kampiranje na zasebnem zemljišču (torej takem, ki ni državno, občinsko ali mestno), se lahko inšpektor odloči tudi za takojšnje pečatenje avtodoma za obdobje 60 dni. Odpečatenje avtodoma je kaznivo dejanje. 
Najemnik se zavezuje, da v primeru uporabe po tej pogodbi najetega avtodoma na Hrvaškem ne bo kršil zgornjega zakona. V primeru kršitve najemnik v celoti odgovarja za vso nastalo škodo, vključno s povračilom celotnega izpada prihodka najemodajalca zaradi nedosegljivosti vozila v času zapečatenja, stroškov prevoza vozila nazaj do najemodajalca po poteku obdobja zapečatenja, škodo, nastalo na avtodomu v obdobju zapečatenja zaradi vandalizma, vloma, kraje, vdora vode, glodalcev ali kakršnekoli druge škode, ki bi nastala najemodajalcu kot posledica nespoštovanja zgornjega zakona."

Razno:
V primerih da pride do okvare ali menjave naročenega vozila s strani najemodajalca pred prevzemom vozila se najemniku zagotovi vozilo v enakem razredu. Najemnik je dolžen enakovredno vozilo tudi sprejeti brez nadomestil. Vozila v standardnem razredu so lahko tudi starejša. Na njih lahko zaradi starejšega letnika pride med najemom tudi do manjših napak, za katere najemodajalec ne odgovarja.

S podpisom najemne pogodbe se šteje, da je najemodajalec seznanjen s temi splošnimi pogoji najema, ki so priloga in sestavni del pogodbe.

V Ljubljani, dne 01.05.2012
Najem in izposoja avtodomov, Dejan Jeram s.p.

 
  Splošni pogoji najema plovila:
   
 

Najemnik se obvezuje:

  • da bo z najetim plovilom in pripadajočo opremo ravnal skrbno in vestno, kot dober gospodar oz. kot izkušen upravitelj plovila;
  • da bo plovilo uporabljal samo na območju teritorialnih voda, ki so določene v pogodbi, dosledno spoštoval predpise o plovbi, zlasti o prepovedanih območjih in da bo pri plovbi, v marinah in na sidriščih, upošteval pomorske predpise in pomorske običaje;
  • da bo plovilo uporabljal le za osebne dopustniške namene. Najemnik ne sme posojati plovila tretjim osebam (podnajem) ali plovilo uporabljati za kakršnekoli prevoze proti plačilu;
  • da se bo vrnil v matično marino na dogovorjeni dan najkasneje do 8 ure zjutraj. 
  • da z plovilom ne bo sodeloval na regatah (razen po posebnem dogovoru).
  • da z plovilom ne bo vlačil drugih plovil, razen v primeru skrajne sile;
  • da bo vestno in skrbno prevzel in predal plovilo in njeno opremo na podlagi primopredajnega zapisnika;
  • da bo vestno vodil ladijski dnevnik in ga po vrnitvi plovila predal najemodajalcu. V ladijski dnevnik je potrebno vnesti vsako poškodbo na najetem plovilu ali poškodbo, ki jo je najemnik morebiti povzročil tretjim osebam. Vsak udarec ob dno ali obalo je treba posebej opisati in navesti točne naslove očividcev in javiti najemodajalcu. V primeru vdora vode, hujših poškodb, ipd. je potrebno nemudoma obvestiti najemodajalca in se ravnati po njegovih navodilih.

Tudi če najemnik ni kriv za kršitev teh obveznosti, razvezuje lastnika plovila vsake odgovornosti varnostnim organom, kapetanijam in carinarnicam pa najemnik osebno odgovarja za kakršnekoli prestopke, obravnave, denarne kazni in zaplenitve, do katerih je prišlo zaradi kršitev obveznosti. V primeru zaplembe plovila s strani državnih organov je najemnik dolžan povrniti najemodajalcu obvezno in pogodbeno odškodnino v višini dvojne dnevne tarife za vsak dan imobilizacije. V primeru zaplembe plovila je najemnik dolžan v roku osem (8) dni povrniti vrednost novega plovila, kot je določena na zavarovalni polici in kriti vse stroške, ki pri tem nastanejo (izguba dohodka, izguba najemov, stroški osebja najemodajalca...)
Najemnik je dolžan popraviti okvare in poškodbe, ki nastanejo pri normalni uporabi plovila do zneska 500 EUR, javiti najemodajalcu, ter jih dogovorno in odvisno od nujnosti odpraviti. Ob predložitvi verodostojnega računa in zamenjanih obrabljenih ali pokvarjenih delov mu te stroške najemodajalec povrne. Za popravilo okvar in poškodb, ki presegajo ta znesek, je potrebno predhodno soglasje najemodajalca.
V kolikor pride v času najema do okvare ali poškodbe na plovilu ali njegovi opremi, kar onemogoča nadaljno uporabo plovila, je najemnik dolžan o tem nemudoma obvestiti najemodajalca ter se ravnati v skladu z njegovimi navodili. Uporaba tuje pomoči in storitev tretjih oseb ni dovoljena brez poprejšnjega pristanka najemodajalca. Izjemoma lahko najemnik ukrepa na lastno pest, če bi sicer utegnilo priti do hujših telesnih poškodb, če so on ali posadka v življenjski nevarnosti ali če preti večja škoda plovilu in njegovi opremi. Tudi v tem primeru mora takoj, ko to lahko stori, obvestiti najemodajalca. Pri poškodbah in nesrečah naredi najemnik "Poročilo o poškodbi", ter ga overi pri luški kapitaniji, policiji, v marini, pri zdravniku ali najmanj pri dveh pravno opravilnih osebah. Enako postopa najemnik tudi v primeru kraje, manevrske nesposobnosti, zaplembe ali ob kakršnikoli drugi prepreki za plovbo, povzročeni bodisi s strani uradnih ali tretjih oseb. V kolikor najemnik ne ravna v skladu z obveznostmi po tej pogodbi, prevzema osebno odgovornost za vse odškodninske zahtevke najemodajalca in tretjih oseb.
Nezmožnost uporabe plovila zaradi okvare ali havarije najemniku ne daje pravice do delne ali celotne povrnitve najemnine. Najemnik odgovarja najemodajalcu tudi za vse škode, nesreče in izgubljene stvari, ki jih povzroči njegova posadka.

Plovna dovoljenja in ostali obvezni dokumenti:
Najemnik izjavlja, da ima veljavno dovoljenje za plovbo (potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolnov in radiotelefonijo) ter primerno jadralsko in navigacijsko znanje za upravljanje z najetim plovilom oz. da bo v času najema s plovilom upravljala druga oseba, ki to potrdilo ima in je navedena v pogodbi. Najemnik mora v vsakem primeru podrediti plovbo svojim izkušnjam in vremenskim razmeram. V nobenem primeru ni dovoljeno izpluti iz varne marine, luke ali sidrišča, če presega jakost vetra 6 boforov. Najemnik mora upoštevati vremenske napovedi in se po njih ravnati.

Najemnina
vključuje normalno obrabo plovila in njegove opreme, zavarovanje proti tretjim osebam, kasko zavarovanje ob lastni udeležbi (kavcija) kot tudi privez v marini stalnega priveza. V najemnini niso vključeni gorivo, privez in takse v drugih marinah, lukah in sidriščih in turistična taksa.

Jamstva
za dejanja, ki jih za časa najema stori ali ne stori najemnik, najemodajalec ne odgovarja. Najemnik izrecno izvzema najemodajalca iz vseh prepirov, sporov, tožb in drugih posledic, povezanih z najemom plovila. Še posebej prevzema najemnik osebno odgovornost, če ne spoštuje predpisov o plovbi v prepovedanih območjih in druge omejitve.

Odstop:
Če najemnik iz zdravstvenih ali drugih upravičenih razlogov ne more nastopiti najema po veljavno sklenjeni pogodbi, lahko odstopi, če zagotovi drugega najemnika, ki prevzame vse obveznosti iz pogodbe. V tem primeru se zaračuna najemniku dodatno 2% od najemnine za stroške. Če pa najemnik ne najde nadomestila, je dolžan plačati najemnino, ne glede na to ali koristi plovilo ali ne, in sicer: do 5 tednov pred začetkom najema akontacijo (40 % celotne cene) od 5 tednov do dneva začetka najema pa celotno najemnino. Najemodajalec lahko odda plovilo v najem drugemu, če najemnik v 8 dneh od dneva zapadlosti ne poravna najemnine.

Primopredaja
: Najemodajalec preda plovilo najemniku v dogovorjenem času in na dogovorjenem kraju. Če je iz objektivnih razlogov ne more predati v roku, se zmanjša najemnina sorazmerno na vsak zamujen dan. Če najemodajalec ne more predati plovila najemniku po preteku 40 ur od dogovorjenega roka ali v kraju, ki je manj kot 40 navtičnih milj oddaljen od matične marine, ima najemnik pravico odstopiti od pogodbe. V tem primeru dobi povrnjeno najemnino, izključena pa so vsa druga nadomestila (npr. za pot, prenočevanje, ipd.). Če najemnik v roku 24 ur po pričetku najema ne prevzame plovila ali ne javi pisno ali ustno svoje morebitne zakasnitve, ima najemodajalec pravico, da odda plovilo drugi osebi.
Najemnik mora pri prevzemu plovila skrbno preveriti stanje plovila in njene opreme. Vse pripombe in pomanjkljivosti morajo biti vnesene v primopredajni zapisnik. Vse, kar ob prevzemu ni bilo posebej reklamirano, velja kot v redu prevzeto. Najemnik razpolaga s plovilom od trenutka, ko pismeno potrdi, da sta motor in plovilo sposobna za plovbo in podpiše inventarno listino, ki mu jo predloži najemodajalec. Od tega trenutka dalje so vsi ugovori najemnika glede opreme in sposobnosti izključeni.
Če so bili med predhodnim najemom deli opreme poškodovani ali izgubljeni in ni možno takojšnje nadomestilo, lahko najemnik odstopi od pogodbe ali uveljavlja znižanje najemnine le, če je bilo plovilo omejeno v svoji plovni sposobnosti.
Skiper se je dolžan ob prevzemu dobro spoznati z plovilom, njegovo opremo, instrumenti, načinom njihovega funkcioniranja ter potrebnim vzdrževanjem za časa vožnje.
Če nastopi ob prevzemu plovila, za časa vožnje okvara ali poškodba, ki delno ali v celoti onemogoči nadaljni najem, najemnik nima pravice do nikakršne odškodnine, če je okvara ali poškodba posledica višje sile (veter, vreme, morje, strela, idr.) ali zaradi krivde tretjih oseb. Vsi drugi odškodninski zahtevki (zlasti potni stroški, prenočitve, odškodnina za izgubljene dni in okrnjen dopust, ipd.) so izključeni.
Najemnik se obvezuje vrniti plovilo najemodajalcu ob dogovorjenem času in na dogovorjenem kraju. Če zamudi s predajo plovila do 12 ur, plača odškodnino za vsako začeto uro po roku vračila v višini 4 % od tedenske cene najema plovila, ter vse stroške, ki nastanejo v zvezi z zamudo (prevoz in odškodnina naslednjim najemnikom, ipd.).
Vremenske razmere ne opravičujejo zamude. Najemnik je dolžan spremljati vremenske razmere in temu prilagoditi plovbo. Najemnik mora biti 24 ur pred koncem najema oddaljen manj kot 30Nm od matične marine (v primeru slabega vremena pa se mora najemnik vrniti toliko bližje marini, kot je potrebo, da vrne plovilo v roku, ki je določen za vračilo). Če mora najemnik pristati v drugem pristanišču, je dolžan varovati plovilo, dokler ga ne prevzame najemodajalec in je dolžan plačati vse stroške (potne, prevozne, gorivo..) za prevoz plovila do matične marine. Plovilo je vrnjeno, ko je vrnjena kavcija ali napravljen zapisnik ob vrnitvi. Obvezna je tudi predaja pravilno vodenega ladijskega dnevnika.
Plovilo se preda najemniku čisto, pospravljeno, servisirano in v brezhibno voznem stanju. Najemnik mora vrniti plovilo v enakem stanju. Najemnik mora vrniti plovilo z istim stanjem goriva kot je bilo popisano ob predaji.
Vse v času najema nastale poškodbe in izgubljene stvari, tudi v primeru višje sile, se zaračunajo, odškodnina pa odtegne od kavcije.
Če najemodajalec ob vrnitvi plovila sumi, da je bilo udarjeno dno plovila, lahko naroči dvig plovila iz vode in njen pregled, na račun najemnika.

Kavcija
Se položi ob prevzemu plovila. Če ne pride do škode in odškodninske odgovornosti, dobi najemnik kavcijo povrnjeno v celoti po vrnitvi brezhibnega plovila . Kavcijo je treba položiti tudi ob najemu plovila s skiperjem.
Za izgubljene ali poškodovane stvari z plovila ali dele njegove opreme in skrite napake se zaračunajo najemniku dejanski stroški njihove namestitve oz. popravila, vključujoč transportne stroške, organizacijski stroški..... in stroške eventualnega izpada plovila iz nadaljnega posojanja. Za nadomestne dele in opremo se vzame aktualne kataloške cene. Za odrgnine, rise, ipd. se zaračuna za kvadratni centimeter poškodbe, za nenapolnjen rezervoar goriva se zaračuna poleg cene goriva še 10% za stroške. Odškodnino se obračuna ob vrnitvi plovila. V kolikor stroške ni mogoče takoj ugotoviti, se zadrži ustrezen del ali cela kavcija dokler računi za popravilo ali nabavo niso poravnani. Če gre za poškodbo ali izgubo, ki jo krije zavarovalnica, odštejemo od kavcije še vse stroške, ki jih zavarovalnica ne krije (odbitna franšiza, telefon, fax, telegram, potni stroški, zapisniki, nadzorovanje, organizacija...)
Najemnik je dolžan dnevno pregledovati vse naprave na plovilu in vsako morebitno napako je dolžan pred nadaljnjo plovbo odpraviti in o tem obvestiti najemodajalca. Še posebej mora najemnik skrbeti za ustrezno stanje olja in hladilnega sistema motorja.
Škode, ki nastanejo na motorju zaradi pregretja ali nezadostnega mazanja, niso zavarovane in jih plača najemnik.

Plovila je zavarovana
proti tretji osebi. Kasko zavarovanje pokriva, ob lastni udeležbi (kavcija) škode nastale zaradi višje sile, potopitve, strele, ognja, ipd.
Zavarovalna polica je sklenjena za najemnika, kot da bi bil on lastnik. Najemnik in njegova posadka imajo za časa najema enake odgovornosti kot lastnik, zato morajo v slučaju nastale škode ali nevarnosti za nastanek škode, tudi tako ravnati. Skiper in posadka ter njihove osebne stvari načeloma niso zavarovane, zato se priporoča posebno zavarovanje. V škodo najemnika gre tudi riziko, če pluje v uradno prepovedanih območjih, prav tako pa tudi sidranje in pristajanje v lukah in lučicah, ki so navedene kot nevarne.

Pri najemu plovila s skiperjem
so dolžnosti skiperja omejene na: - upravljanje in plovbo z plovilom. Pri plovbi se morajo najemnik in posadka brezpogojno podrejati poveljem skiperja; neizpolnjevanje povelj ima lahko za posledico (po preudarku skiperja) odstop od najema. - skiper nima pravice zahtevati nobenih nadomestil in plačil, obenem pa tudi nima obveze opravljati kakršnekoli storitve (npr. kuhanje, nakupovanje, pospravljanje... itd.) za najemnika.

Pod nobenimi pogoji
ni dovoljeno jemati na plovilo domačih živali (psi, mačke, ptice, ipd.).

V upravičenih primerih
, če dvomi v jadralske in navtične lastnosti najemnika, ima najemodajalec pravico preizkusiti njegovo praktično in teoretično znanje. Če ugotovi, da najemnik nima dovolj znanja se mu ob doplačilu dodeli skiper ali pa najemodajalec odstopi od pogodbe in zadrži vplačano najemnino, in sicer 70 % od najema. Stroške za dodeljenega skiperja nosi najemnik in je dolžan skiperju zagotoviti tri dnevne obroke in pijačo.

Z morebitnimi zahtevki
za povrnitev utrpele škode, se najemnik obrača pismeno (priporočeno!) na najemodajalca najkasneje v roku 8 dni po končanem najemu. Vsi zahtevki morajo biti ob predaji plovila vpisani v primopredajni zapisnik in v zapisniku podani od osebe, ki je v imenu najemodajalca prevzela plovilo od najemnika. Vsa dejstva morajo biti vnešena v ladijski dnevnik. Odškodninski zahtevki so omejeni do vrednosti 80 % vplačane najemnine in morajo biti v skladu s to pogodbo in ostalimi pravili, ki veljajo po zakonih R. Slovenije.

Vse opombe in opazke
so veljavne le, če so navedene v pismeni obliki. V vseh sporih skušata najemodajalec in najemnik najti skupno rešitev.

Pogodba o najemu
velja z dnem podpisa najemojemalca in plačila akontacije (50%).
Za reševanje sporov je pristojno sodišče v Ljubljani.

Najem in izposoja avtodomov in plovil, Dejan Jeram s.p.,
Dunajska cesta 270, 1000 Ljubljana
popotovanja z avtodomom - fotografije Za vse informacije o najemu avtodoma nam pišite na info@najemavtodomov.com Spremljajte najem avtodomov tudi preko twitterja Novičke o avtodomih in o njihovem najemu tudi na facebooku